วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช เมตตาโปรด กทม.

เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพองค์หลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ครบ ๑๔๒ ปี วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) จากบันทึกของ มหาอำมาตย์ตรี พระยาทิพโกษา (สอน โลหนันทน์)

ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ พุทธศาสนสถานที่ใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือเรียนเชิญน้อมกราบรับธรรมะและบำเพ็ญบุญกุศลกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช 
ณ สถานปฏิบัติธรรมบ้านพาณิชย์กุล (สถานปฏิบัติธรรม บ้านพาณิชย์กุล

ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลาประมาณ ๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. น้อมถวายภัตตาหาร
เวลาประมาณ ๑๘.๓๐-๒๑.๐๐ น. น้อมรับฟังพระธรรมเทศนาและร่วมปฏิบัติธรรม

(หากมีกำหนดการใดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ตามที่องค์ท่านเห็นสมควร จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุโน ภันเต...

หากหมู่ข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อคุณพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ด้วยทางกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี มีเจตนาก็ดี ไม่มีเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ขอได้โปรดเมตตาอโหสิกรรม และงดโทษล่วงเกินนั้น ให้แก่หมู่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเทอญ

บุญกุศลที่หมู่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจักได้ร่วมกันสร้างเพื่อน้อมบูชาคุณแด่คุณพระรัตนตรัย และองค์หลวงปู่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ขอนอบน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา บูชาองค์หลวงปู่ทวด องค์หลวงปู่ฯโต องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ขอผลานิสงค์ผลบุญนี้จงเป็นพลวปัจจัย เป็นนิสสัยตามส่งให้หมู่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีกำลังสติปัญญาญาณ รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตราบจนเข้าสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญฯ พุทธัง อนันตัง ธัมมัง จักรวาลัง สังฆัง นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ...

ขอนอบน้อมกราบ กราบ กราบ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2556

433: 17-18 ธ.ค.56 : วันที่เก้า-สิบของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราสู่องค์พระพุทธบาทสี่รอย


วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

432: 16 ธ.ค.56 : วันที่แปดของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราสู่องค์พระพุทธบาทสี่รอย


431: 15 ธ.ค.56 : วันที่เจ็ดของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราสู่องค์พระพุทธบาทสี่รอย
430: 14 ธ.ค.56 : วันที่หกของการเดินธุดงค์ธรรมยาตราสู่พระพุทธบาทสี่รอย


429: น้อมถวายพาหนะเพื่อการธุดงค์ฯ